juillet 31, 2020

Rukia

By admin

«به نام خداوند مهربان است. من به شما شارژ، شادی O! من استاد خانه من است. آیا حامی خم برهنه من. شود خانواده ام از فقر و بدبختی محافظت می شود. شود خورشید و باران پر برکت فراوانی است. ما شادی و سرور مدتها در انتظار به من بده. بر روی زمین باز کردن دروازه های بهشت است. ایجاد رفاه و پری در خانه من. بیا، بیا، شما اطاعت انتظار! “